Xtreme Series 1.0 Ton INVERTER
Xtreme Series 1.0 Ton INVERTER

MSAGB-12HRFN1

Nrs. 80,000.00 Nrs. 80,000.00
0 % Off
Xtreme Series 1.5 Ton INVERTER
Xtreme Series 1.5 Ton INVERTER

MSAGC-18HRFN1

Nrs. 104,500.00 Nrs. 110,000.00
5 % Off
Xtreme Series 2.0 Ton INVERTER
Xtreme Series 2.0 Ton INVERTER

MSAGD-24HRFN1

Nrs. 134,900.00 Nrs. 142,000.00
5 % Off
Wall Mounted 0.75 Ton Inverter
Wall Mounted 0.75 Ton Inverter

SRK25ZMP-S

Nrs. 73,800.00 Nrs. 82,000.00
10 % Off
Wall Mounted 1.0 Ton Inverter
Wall Mounted 1.0 Ton Inverter

SRK35ZMP-S

Nrs. 81,000.00 Nrs. 90,000.00
10 % Off
Wall Mounted 1.4 Ton Inverter
Wall Mounted 1.4 Ton Inverter

SRK45ZMP-S

Nrs. 102,600.00 Nrs. 114,000.00
10 % Off
Wall Mounted 1.65 Ton Inverter
Wall Mounted 1.65 Ton Inverter

SRK50ZS-S

Nrs. 120,600.00 Nrs. 134,000.00
10 % Off
Wall Mounted 2.0 Ton Inverter
Wall Mounted 2.0 Ton Inverter

SRK60ZSX

Nrs. 153,000.00 Nrs. 170,000.00
10 % Off
Wall Mounted 2.25 Ton Inverter
Wall Mounted 2.25 Ton Inverter

SRK71ZR

Nrs. 167,400.00 Nrs. 186,000.00
10 % Off
Wall Mounted 1.0 Ton Inverter
Wall Mounted 1.0 Ton Inverter

MSZ-HJ35VA

Nrs. 100,800.00 Nrs. 112,000.00
10 % Off
Wall Mounted 1.6 Ton Inverter
Wall Mounted 1.6 Ton Inverter

MSZ-HJ50VA

Nrs. 130,500.00 Nrs. 145,000.00
10 % Off
Wall Mounted 2.0 Ton Inverter
Wall Mounted 2.0 Ton Inverter

MSZ-HJ50VA

Nrs. 158,400.00 Nrs. 176,000.00
10 % Off
Wall Mounted 2.25 Ton Inverter
Wall Mounted 2.25 Ton Inverter

MSZ-HJ71VA

Nrs. 178,200.00 Nrs. 198,000.00
10 % Off
Breezeless 1.0 Ton INVERTER
Breezeless 1.0 Ton INVERTER

MSFAAU-12HRFN8

Nrs. 100,000.00 Nrs. 100,000.00
0 % Off